Serviceavtal

Fyll i formuläret nedan för att teckna ett avtal. Formuläret är interaktivt och ger löpande ett kostnadsförslag för våra olika support- och servicetjänster.

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på 08-920045.

För salonger med fler än tre salonger erbjuder vi specialavtal. Kontakta oss för mer information.

Vänligen ange antal salonger i er biograf och välj sedan vilka tjänster ni önskar teckna avtal för.


Serviceavtal

Våra certifierade tekniker utför garantiservice och kvalitetskontroll av er Barco- eller Christie-anläggning. Detta håller den i gott skick och ser till att era besökare får samma goda kvalitet, år efter år. Besöket bokas av oss i förhand och ni får information om när vi kommer. Vi håller koll på när eller om det är dags för en service!

OBS! Det går även att beställa en regelbunden service utanför detta avtal. Kontakta oss för mer info.
Ett årligt besök med generell funktionskontroll där mjukvaror uppgraderas och projektionsutrustningen rengörs. För biografer som beställer årsbesök genomförs detta besök ett halvår efter årsbesöket.


Supportavtal

En fjärranslutning upprättas som gör att våra tekniker kan ansluta till anläggningen och avhjälpa ev problem. Uppkopplingen är avgörande för att hålla nere kostnader inför besök eller för felsökning. Man sparar nästan uteslutande alltid ett besök på plats om man kan i förväg klargöra felorsak.

Tjänsten inkluderar all utrustning som krävs för att er biograf skall kunna övervakas och anslutas till från vår fjärrsupport. Kräver Internetanslutning.


Biografinformation

Ange salongens SFI-nummer


Beställare


Fakturauppgifter

Biografägare - Företag/Förening/Organisation. Juridisk person som avtalet skall tecknas med.


Villkor

§1 Parter
Detta supportavtal gäller mellan Videvox gruppen AB med dotterbolag och i avtalet specificerat företag (kunden).

§2 Objekt
Avtalet gäller support och underhåll av biografutrustning. Avtalet är begränsat till DCI-godkänd digitalbioutrustning i maskinrum och salong. Avtalet styr förutsättningar, priser och villkor kring utförande av support, både lokalt hos kund och på distans via fjärrsupport och telefon. Videvox erbjuder support och ärenderegistrering via telefon till Videvox HelpDesk. Avtalet omfattar också den utrustning som behövs för direktanslutning till biografen för felsökning samt regelbunden underhållsservice på digital biografutrustning.

§3 Felanmälan och beställning
Alla ärenden som faller under detta supportavtal skall registreras till Videvox HelpDesk. Felanmälan kan göras, via telefon 08-969750 alla dagar kl 09:00-23:00, via e-post till helpdesk@videvox.se. Alla felanmälningar hanteras som beställningar av arbete. En felanmälan skall innehålla ”så mycket information som möjligt” om ärendets natur, felfrekvens och vilken produkt felet avser. Vid felanmälan via telefon eller e-post måste också felanmälare och kontaktuppgifter anges. Kunden ansvarar för att felanmälare har beställningsrätt.

§4 Responstider
Med responstid utryckning menas den tid det tar från en inkommen felanmälan till det att Videvox påbörjat resa till kunden. Responstiden räknas enbart under helgfria vardagar. Akuta ärenden bör registreras via telefon för att överenskomna responstider skall efterföljas. Vid felanmälan och beställningar via e-post kan inte överenskomna responstider garanteras. I de fall reservdelar saknas garanterar Videvox att felet konstateras och reservdelar beställs omedelbart och skickas med expressfrakt direkt till kunden. Alla ärenden debiteras enligt gällande Videvox Serviceprislista.

§5 Leverans och installation av NCS-enhet
För att Videvox skall kunna erbjuda fjärrsupport behövs en NCS-enhet. Tjänsten förutsätter att kunden tillhandahåller en aktiv bredbandsanslutning. Hårdvaran, NCS-enheten, installeras av kunden själv, efter anvisning från Videvox. Enheten ägs av Videvox och sänds åter till Videvox på kundens bekostnad vid ev. upphörande av detta avtal. Observera att endast en NCS-enhet levereras för varje multisalongsbiograf. Flera salonger övervakas från en enhet och det ligger på kunden att se till att salongerna är ihopkopplade i samma nätverk.

§6 Avbeställning eller förändring av servicebesök
Önskas avtalad service avbeställas eller tidpunkt ändras, skall detta ske skriftligen till helpdesk@videvox.se senast sju dagar före bokad tid.

§7 Videvox Serviceprislista samt avtalskostnad
Videvox Serviceprislista ligger till grund för debitering av de arbeten som utförs enligt avtalet. Prislistan korrigeras inför varje kalenderår och priser kan således förändras efter avtalets tecknande. Videvox har rätt att justera avtalets månadskostnad för att följa marknadens utveckling. I sådant fall informeras kunden i förväg och ges rätt att säga upp avtalet med omgående verkan.

§8 Betalningsvillkor
Fakturering av serviceuppdrag sker löpande efter avslutat arbete och betalning skall ske per 30 dagar netto från fakturadatum. Vid fakturering av serviceuppdrag bifogas servicerapport. Månadskostnad för detta avtal faktureras förskottsvis enligt vald faktureringsperiod och betalning skall ske per 30 dagar netto.

§9 Dröjsmål med betalning
Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning. Sköter inte kunden sina betalningsåtaganden har Videvox rätt att neka avtalad support. Vid utebliven betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift.

§10 Uppsägning av avtal
Avtalet är löpande med (6) sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen till helpdesk@videvox.se. Vid en eventuell uppsägning skall NCS-enhet återlämnas till Videvox på kundens bekostnad i originalemballage eller motsvarade emballage. Skador som uppkommer som följd av bristfälligt emballage debiteras kund. Videvox förbehåller sig rätten att fakturera månadskostnad tills det att enheten returnerats.

§11 Befrielse från ansvar
Videvox är inte ansvarigt för skada eller försening som beror av lagbud, myndighetsåtgärd eller annan omständighet som Videvox inte kan råda över, såsom avbrott i energitillförsel, systemfel, brand, krig, krigsliknande händelse, arbetskonflikt eller liknande händelse som hindrar leverans eller gör leveransansvaret orimligt stort. Om sådan händelse drabbar Videvox, dess leverantörer eller producenter, är ansvaret begränsat till att inom rimlig tid efter att hindret upphört fullfölja åtagandet.

§12 Tvister
Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo. Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige. Om endera parten begär det, ska dock tvisten istället avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Vid sådant förhållande skall den part som begärt att tvisten ska avgöras genom skiljedom stå för samtliga kostnader för skiljeförfarandet. Önskar part inleda en process vid allmän domstol, ska han skriftligen meddela den andra parten detta och anmoda den parten att inom en vecka skriftligen meddela parten om skiljeförfarande istället begärs. Framställs inte en sådan begäran inom nämnd tid, ska tvisten lösas vid allmän domstol.

§13 Villkorsförändringar
Videvox förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren i detta avtal under avtalsperioden, under förutsättning att information om kommande ändringar informeras kunden i god tid före verkställande.

0 kr
per månad, exkl. moms