Miljöpolicy

Videvox har en miljöpolicy med riktlinjer och mål för miljöarbetet.

Videvox ska arbeta för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del i all verksamhet. Videvox ska långsiktigt ställa miljötänkandet i centrum av arbetet på kontor, förråd, verkstad och andra arbetsplatser. Videvox ska kontinuerligt se över sitt miljöarbete och sin miljöpolicy.

Övergripande mål

 • I sitt arbete ska Videvox följa miljölagstiftningen samt andra regler eller överenskommelser inom miljöområdet.
 • Projektera med utgångspunkt att använda material som inte stör naturens kretslopp.
 • I planeringsskedet arbetar vi för att välja tekniska lösningar som är resurssnåla med avseende på tillverkning, transporter, montering samt dess livslängd.
 • Noga planering av våra transporter och serviceresor för att minimera miljöpåverkan från bränsle och slitage.
 • Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter skall genomföras i största möjliga utsträckning.
 • Samarbeta med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande.
 • Använda utvecklings- och tillverkningsmetoder som inte skadar miljön, förbättra metoder och utveckla teknologier så att avfallet minimeras, undvika, luft-, vatten- och annan förorening, minimera hälso- och säkerhetsrisker samt ta hand om avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
 • Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet, genom att spara energi, förbättra energiutnyttjandet och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt.
 • Ur ett längre perspektiv beaktas även återanvändning och energiutvinning när material eller tekniska lösningar väljs.
 • Videvox personal och ledning skall resa på ett klimateffektivt sätt.
 • Påverka medarbetarnas attityd och engagemang i miljöfrågor i positiv riktning genom att göra återkommande informationsinsatser för att höja kompetensen och engagera personalen i miljöfrågor.
 • Med marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar på miljöområdet.

Varje anställd och varje person som utför tjänster hos Videvox förväntas följa policyn och rapportera eventuella miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem till Videvox ledning. Ledningen förväntas agera omgående.

Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för vår konkurrenskraft. Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vårt mål att vara ledande och ett föredöme på de marknader där vi verkar.

Denna miljöpolicy gäller inom hela Videvoxkoncernen Chefer skall genom handlingsplaner inom sina verksamheter säkerställa att miljöpolicyn efterlevs.